Statut

STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY

„PIAST” STRZELCE OPOLSKIE 47 – 100 Strzelce Opolskie, ul. Żwirki i Wigury 4/1

NIP: 7561930800 REGON: 160194129 tel. 607276831

STATUT

Stowarzyszenia Pożytku Publicznego Klubu Sportowego „PIAST” w Strzelcach Opolskich

Numer KRS 0000304526

Tekst jednolity

Uchwalony 01 października 2007r.

przez Walne Zebranie Członków

z późniejszymi zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 21 kwietnia 2016 r.

i zmianami uchwalonymi przez Nadzwyczajne Walne Zebranie w dniu 19 lipca 2018r.

ROZDZIAŁ 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Klubu Sportowego „Piast” w Strzelcach Opolskich w skrócie „KS PIAST” w Strzelcach Opolskich i jest zwane dalej „Klubem”

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia Klub Sportowy „Piast” Strzelce Opolskie jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz klubu jest miasto Strzelce Opolskie.

§ 3

 1. Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, prowadzącym działalność w środowisku miejsko-gminnym.
 2. Klub może być członkiem innych terenowych i krajowych organizacji i związków kultury fizycznej.

§ 4

 1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawem o Stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.
 2. Klub posiada osobowość prawną.

§ 5

 1. Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 2. Barwami Klubu są niebieski i żółty.
 3. Godłem Klubu jest tarcza, składająca się z dwóch pól – niebieskiego i żółtego. Na polach w górnej części umieszczona jest korona w połowie niebieska i żółta, pod koroną umieszczony jest orzeł w kolorze czarnym a w dolnej napis: PIAST Strzelce Opolskie w kolorze czarnym.

§ 6

 1. Klub opiera swoja działalność na aktywności społecznej swoich członków – wolontariuszy.
 2. Do realizacji zadań statutowych może zatrudnić pracowników.

ROZDZIAŁ 2

Cele i środki działania

§ 7

Celem Klubu jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej oraz sportu masowego i kwalifikowanego na terenie swojego działania, z uwzględnieniem problematyki miejsko-gminnej.

§ 8

Klub organizuje na terenie swojego działania określone w § 7 zadania w szczególności przez:

 1. Programowanie, upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku.
 2. Popularyzowanie kultury fizycznej i zdrowotnej.
 3. Propagowanie higienicznego trybu życia.
 4. Stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego.
 5. Szkolenia młodzieżowych kadr, w tym młodzieżowych organizatorów sportu.

1/7

 1. Programowanie i organizowanie obozów - zgrupowań szkoleniowych w różnych formach dla zawodników i członków Klubu.
 2. Działania na rzecz rozwijania urządzeń i obiektów sportowych używanych przez Klub.
 3. Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.
 4. Organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych oraz podejmowanie innych działań służących rozwojowi kultury fizycznej i sportu, inicjowanych przez Klub.

ROZDZIAŁ 3

Członkowie Zrzeszenia i ich prawa

§ 9

 1. Członkowie zrzeszenia dzielą się na:

1/ zwyczajnych

2/ wspierających

 1. Członkami zrzeszenia mogą być:

1/ osoby fizyczne posiadające pełna zdolność do czynności prawnych

2/ osoby małoletnie – zwane uczestnikami, na zasadach ustalonych w art. 3, ust. 2 i 3

ustawy o Stowarzyszeniach.

§ 10

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, popierające i wspomagające finansowo realizację celów i zadań określonych statutem Klubu.

§ 11

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia.
 2. W przypadku osób małoletnich – uczestników wymagana jest zgoda rodzica – przedstawiciela ustawowego.

§ 12

 1. Członkowie zwyczajni maja prawo:

1/ uczestniczenia w Walnym Zebraniu Klubu z czynnym i biernym prawem wyborczym,

2/ zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Klubu,

3/ otrzymania od władz klubu informacji o działaniu i zamierzeniach Klubu,

4/ otrzymania od władz Klubu pomocy i wsparcia w zakresie swej działalności statutowej,

5/ uczestniczenia w imprezach sportowych oraz szkoleniach organizowanych przez Klub.

 1. Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 13

 1. Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:

1/ aktywne uczestniczenie w realizacji celów i zadań statutowych,

2/ przestrzeganie postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Klubu,

3/ uczestniczenie w realizacji zadań programowych Klubu,

4/ opłacanie składki członkowskiej zgodnie z uchwałami władz Klubu.

2/7

§ 14

 1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek:

1/ rezygnacji złożonej na piśmie do władz Klubu,

2/ wykluczenie na podstawie uchwały władz Klubu,

3/ skreślenie z listy członków Klubu,

4/ śmierć członka Klubu,

5/ rozwiązanie się Klubu,

 1. Członkom wykluczonym z klubu przysługuje odwołanie od postanowienia Walnego Zgromadzenia Klubu terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o wykluczeniu.

ROZDZIAŁ 4

Władze klubu – wybór i ich kompetencje

§ 15

 1. Władzami klubu są:

1/ Walne Zebranie,

2/ Zarząd

3/ Prezes

4/ Komisja Rewizyjna

 1. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata.
 2. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie.
 3. Do celów statutowych Klub może ustalić wynagrodzenie, niektórych osób funkcyjnych.
 4. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają większością głosów, przy czym dla ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

Walne zebranie członków

§ 16

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być:

1/ sprawozdawczo – wyborcze,

2/ sprawozdawczo – programowe,

3/ nadzwyczajne.

§ 17

 1. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Zarząd co 4 lata.
 2. Walne Zebranie sprawozdawczo-programowe zwołuje Zarząd klubu pod koniec roku kalendarzowego sezonu.
 3. Termin Walnego Zebrania członków Klubu, miejsce i porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków nie później niż 10 dni przed datą Walnego Zebrania.

§ 18

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd na podstawie:

1/ uchwały poprzedniego Walnego Zebrania,

2/ uchwały Zarządu podjętej na podstawie wniosku co najmniej ½ liczby członków,

3/ wniosku Komisji Rewizyjnej.

3/7

§ 19

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

2/ zatwierdzanie planów i kierunków działalności Klubu,

3/ zatwierdzenie rocznego planu budżetu klubu,

4/ udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6/ uchwalenie składki członkowskiej,

7/ uchwalenie zmian w statucie,

8/ podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i o przeznaczeniu jego majątku,

9/ rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Zarządu Klubu i Komisję Rewizyjną,

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie, co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – bez względu na liczbę uprawnionych.

Zarząd Klubu

§ 20

 1. Władzą Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami jest Zarząd Klubu.
 2. Zarząd Klubu składa się z 3 – 13 członków, wybieranych na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych w głosowaniu jawnym lub tajnym według zasad ustalonych przez Walne Zebranie.
 3. Liczbę członków na daną kadencję ustala każdorazowo Walne Zebranie.
 4. Zarząd klubu na pierwszym posiedzeniu po wyborze, wybiera ze swego grona osoby funkcyjne:

1/ Prezesa Klubu,

2/ 1 – 2 Wiceprezesów,

3/ Dyrektora Sportowego Klubu,

4/ Kierownika/Kierowników,

5/ Sekretarza,

6/ Skarbnika,

7/ Kierownika/Kierowników Sekcji,

8/ Członka/Członków Zarządu,

9/ Prezesa Dziewczęcej Akademii Piłki Nożnej

 1. Zarząd Klubu odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 6 tygodni.

§ 21

 1. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

1/ reprezentowanie Klubu na zewnątrz i występowaniu w jego imieniu,

2/ kierowanie działalnością Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.

3/ wykonanie uchwał walnego Zebrania członków klubu,

4/ przygotowanie kierunków działania i budżetu oraz ich realizowanie po zatwierdzeniu

przez Walne Zebranie,

5/ opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia przez Walne zebranie sprawozdań

z realizacji rocznych lub kadencyjnych planów – programu i budżetu,

6/ przyjmowanie na członków zwyczajnych i wspierających,

7/ przygotowywanie innych materiałów i projektów uchwał na Walne Zebranie,

8/ wnioskowanie wysokości składek,

9/ organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,

10/ organizowanie szkoleń, treningów, obozów i zgrupowań dla członków Klubu.

4/7

Prezes Klubu

§ 22

Prezes sprawuje bieżący nadzór nad praca Zarządu i działalnością Klubu oraz reprezentuje Klub na zewnątrz i działa w jego imieniu.

 1. Do kompetencji Prezesa klubu należy w szczególności:

1/ realizowanie planów pracy i budżetu Klubu,

2/ bieżący nadzór nad praca osób funkcyjnych i trenerów w zakresie realizacji planów

szkolenia i kalendarzy imprez sportowo-rekreacyjnych,

3/ kierowanie pracą Zarządu i bieżąca działalnością statutową,

4/ podejmowanie decyzji niezbędnych do realizacji zadań statutowych Klubu

oraz w sprawach dyscyplinarnych – kar i wyróżnień.

Komisja Rewizyjna

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze do kontroli działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, w tym Przewodniczącego.
 3. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej na daną Kadencję ustala Walne Zebranie.
 4. Wybór członków komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu jawnym lub tajnym, po czym na pierwszym posiedzeniu wybierany jest przewodniczący i członkowie funkcyjni Komisji.

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku pracy Zarządu i działalności statutowej Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem spraw gospodarczo-finansowych i działalności organizacyjno-statutowej Klubu.
 2. Żądanie od Zarządu klubu lub Prezesa wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.
 3. Szczegółowy tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin działania uchwalony przez komisję Rewizyjną.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

Koopcja Władz Klubu

§ 25

 1. W przypadku ustąpienia władz Klubu w toku kadencji, Zarząd klubu może zastosować prawo koopcji.
 2. Liczba członków władz pochodzących z koopcji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

5/7

Rozdział 5

Nagrody i wyróżnienia

§ 26

 1. Członkom Klubu za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywność na polu krzewienia kultury fizycznej i zawodowej oraz za osiągnięcia sportowe i wychowawcze przyznawane są następujące nagrody i wyróżnienia:

1/ pochwały ustne lub pisemne Prezesa Klubu,

2/ listy gratulacyjne prezesa lub Zarządu Klubu,

3/ dyplomy i odznaki honorowe,

4/ nagrody rzeczowe.

 1. Warunki i tryb przyznawanie nagród i wyróżnień, o których mowa w § 26 pkt. 1 określa Regulamin nagród i wyróżnień zatwierdzony przez Walne Zebranie.

Rozdział 6

Postępowania Dyscyplinarne

§ 27

 1. W stosunku do członków zwyczajnych za naruszenie postanowień statutu lub uchwał władz Klubu mogą być stosowane kary dyscyplinarne.
 2. Organem dyscyplinarnym Klubu w pierwszej instancji jest Komisja Dyscyplinarna i Prezes Klubu lub Walne Zebranie.
 3. Rodzaje Kar i typy postępowania dyscyplinarnego określa regulamin dyscyplinarny zatwierdzony przez Walne Zebranie członków Klubu.

Rozdział 7

Majątek i Fundusz Klubu

§ 28

 1. Na majątek Klubu składa się:

1/ ruchomości,

2/ nieruchomości,

3/ środki finansowe.

 1. Na środku finansowe składają się:

1/ składki członkowskie,

2/ wpisowe z zawodów i imprez organizowanych przez Klub,

3/ darowizny od osób fizycznych i prawnych,

4/ dotacje i subwencje władz samorządowych.

§ 29

Dla ważności oświadczenia woli w zakresie praw majątkowych Klubu, wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu Klubu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 30

1. Zabrania się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,

6/7

z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnie albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

b. Przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzech, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c. Wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

d. Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie ich organów lub pracownicy oraz ich bliskich osób.

Rozdział 8

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 31

Zmiana statutu Klubu może nastąpić na mocy uchwały, przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów Walnego Zebrania przy obecności co najmniej połowy liczby głosów uprawnionych do głosowania.

§ 32

 1. Rozwiązanie się klubu następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów Walnego Zebrania członków Klubu przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała określić powinna tryb likwidacji Klubu oraz przeznaczenie jego majątku.

§ 33

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania jego zmian w Sądzie.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?